โอนีแปะก๊วย (Ginkgo and Taro Sticky Rice Cake)

ขนมหวานมงคลของจีน มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ข้าวเหนียวมูน เผือกกวน และหน้าแปะก๊วย

8 February 2021

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้