My Cooking School 101 EP31 : American Fried Chicken

ไก่ทอดมีหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมอาหาร และชิ้นส่วนรูปทรงของไก่ ที่ถูกนำไปทอด บทเรียนนี้ เป็นเรื่องราวของไก่ทอดอเมริกัน ซึ่งเป็นไก่ทอดยอดนิยมที่มีต้นกำเนิด ในตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา (Southern Styled Fried Chicken) นั่นเอง