My Cooking School 101 EP10 : Scone & Biscuit (สโคนและบิสกิต)

ค้นหาความเหมือนและแตกต่าง ของสโคนและบิสกิต พร้อมกับการต่อยอดสูตร ด้วยตัวคุณเองที่ My cooking school กับบทเรียน scone & biscuit