My Cooking School 101 EP26 : Baked Custard (คัสตาร์ดอบ)

เรียนรู้วิธีการทำของหวานเนื้อนุ่มอย่างคัสตาร์ด ในชั้นเรียนของ MCS 101 กับบทเรียน คัสตาร์ดอบ