Kanom Thai : ขนมน้ำดอกไม้

Kanom Thai : EP2 ขนมน้ำดอกไม้ ขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมโบราณ เป็นขนมที่มีหน้าบุ๋มตรงกลางทำให้ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ขนมชักหน้า"

19 July 2017

Chef/Host

พล ตัณฑเสถียร

สูตรอาหารในวีดีโอนี้