My Cooking School 101 EP27 : Crepe (เครป)

รู้จัก "เครป" ให้มากยิ่งขึ้นในบทเรียน เครปหวาน ไม่ว่าจะเป็นเครปซูเซต เครปเค้ก หรือ คอมพรีทกาแลต ดูสูตรและเข้าเรียนย้อนหลังกับชั้นเรียนของ My cooking school